Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

ВАЖНО

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

ПРЕДОСТАВЯМ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРАВИЛАТА ЗА ДОПУСКАНЕ И ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯТА НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ (ПЕТ И ШЕСТ ГОДИШНИ)

Във връзка с изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, в сила от 01.08.2019 г., когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия повече от 3 дни от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от 5 учебни часа от ученик, за които няма уважителни причини, помощта се прекратява за една година. Заповед за прекратяване се издава след потвърждаване на информацията от детските градини и училищата.

 

Съгласно чл.17. ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца:

„Училищата и детските градини в системата на Министерството на образованието и науката предоставят ежемесечно по служебен ред чрез Министерството на образованието и науката на Агенцията за социално подпомагане информация за:

1. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) допуснатите отсъствия повече от 3 дни на всяко дете, посещаващо група за предучилищно образование, и 5 учебни часа на всеки ученик, за които няма уважителни причини, съгласно чл. 10 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.) и чл. 62 от Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2018 г.).”

 

 „Уважителни причини“ по смисъла на чл. 17, ал. 6 са налице:

а) ако за отсъствията е представена медицинска бележка, документ от спортния клуб, в който детето членува, документ от ръководител на танцова, музикална или друг вид художествено-артистична формация/група, в която детето участва;

б) ако отсъствията са до 10 дни за периода 15 септември – 31 май с уведомление от родителя;

в) ако отсъствията са за периода 1 юни – 14 септември.“

Моля да спазвате Правилника за дейността на ДГ „Здравец”, гр.Ихтиман и Правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца.

                                                                                                                      ДИРЕКТОР: (п)

                                                                                                                           /В.Колева/