Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

"Въвеждане на нови форми за интеркултурно образование, чрез повишаване квалификацията на учителите и опознаване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства", ЦОИДУЕМ

Обща цел на проектното предложение съответства с основната цел на КП 33.13-2014, а именно обхващане в образователната система и активна работа с деца от етнически малцинства, чрез осигуряване на достъп до качествено образование в разнообразна, мултикултурна среда.

Резултатите по проекта могат да бъдат разгледани в два аспекта: количествени и качествени. Същите са обвързани с постигане индикаторите за изпълнение, разписани като изискване в документацията на конкурсната процедура.