Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

Документи

Прикачени документи

Практическо ръководство за иновативен подход на работа с деца и родители в мултикултурна образователна среда
План за изграждане на позитивна мултикултурна среда - среда за активно социално приобщаване
График за провеждане на консултации с родителите
Стратегически план/Приложение към Стратегията
Оперативен план/Приложение към Стратегията
Стратегия за развитие за периода 2016/2020 г.
Правила за поведение - приложение №1 от Правилника за дейността
Правилник за дейността на ДГ "Здравец", гр.Ихтиман
Програма за превенция на ранното напускане на деца от подготвителните групи
Мерки за повишаване качеството на образованието
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи
План за квалификационна дейност
Годишен план за дейността на ДГ "Здравец", гр.Ихтиман за учебната 2019/2020 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
Етичен кодекс