Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

Мисия и визия

ВИЗИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

 

ВИЗИЯТА на ДГ „Здравец” е детската градина да бъде място на образовани, компетентни, щастливи и самоуверени, талантливи деца - знаещи, можещи, деца с култура и ценности, израстващи като пълноценни и активни личности.

Център за развитие на личността на детето и на общността чрез средствата на изкуството и културата, водещо и популярно детско заведение, конкурентноспособно и проспериращо, устойчиво и пазарно ориентирано. Детско заведение на истински щастливи деца, учители, родители. Уникално, със собствен стил, облик и нововъведения.

Знания и умения, подчинени на ключовите компетенции в съответствие с европейските ценности за личностен просперитет на деца и учители, насочено към позитивно общуване между различните субекти, постигане на личен успех на детето. Приобщаващо образование - обща и допълнителна подкрепа на деца със СОП във всички възрастови групи съгласно изискванията по чл. 187 т. 1,2 от ЗПУО.

Високо качествена работа на педагогическия екип с педагогическа кауза, с творчески подход и всеотдайност към децата и стремеж към самореализация и себеутвърждаване, пазарно поведение и прагматична нагласа, повишаване на квалификацията и образованието. Представяне на добри педагогически практики пред родителската общественост – педагогически ситуации, празници, тържества и др. творчески изяви на децата. Използване на иновативни техники – интерактивни дъски и мултимедия за постигане на образователните цели, работа в електронната платформа на МОН – edu.mon.bg

Семейството – гарант и опора за благоденствието на децата, за постигане на бързо, сигурно и пряко благополучие и комфорт на децата.

Център за родители, намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация и работещи в сътрудничество и взаимодействие с ДГ за развитие личността на детето.

Сътрудничество и координация с всички управленски фактори и социални партньори за иновативен образователен мениджмънт.

 

МИСИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ:

 

"КАЧЕСТВЕНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ"

Утвърждаване на съвременни иновативни модели за качествено образование в детската градина, осигуряващи възможности за пълноценна социална реализация и оптимално компетентностно развитие на всяко дете с ангажираната подкрепа на семейството и местната общност. 

В изпълнение на своята мисия Детската градина носи отговорност за:

  1. Изпълнението на ДОС;
  2. Създаването на условия за опазване на живота и здравето на:

       - децата по време на обучението и възпитанието им;

       - на служителите по време на работа

  1. Създаване на условия за опазване и обогатяване на материално техническата база и сградния фонд.
  2. Законосъобразно разходване на бюджетните средства.

Мисията на детската градина, като обществена и образователна институция е да възпитава, обучава, социализира и отглежда децата, чрез високо хуманни средства и подходи, така че да предлага високо качество на живот на детето дори повече, отколкото е възможно в семейството – интерактивна среда, интерактивни методи, богата дидактична и игрова база, постоянна квалификация на учителите, ежедневно взаимодействие с родителите, удовлетворяване потребностите на всяко дете, зачитане интересите на детето, обща и допълнителна подкрепа, изграждане на увереност и творческа активност.