Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

Мисия и визия

ВИЗИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

Утвърждаване на Образователната институция като конкурентно способно учебно заведение, с непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване; което ангажира, подпомага и стимулира обучаемите да получат образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот; образователната институция, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на учителите и е обособена общност от съмишленици- учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.

Визията на Образователната институция да отразява непрекъснатост на промяната, вземайки под внимание мнението на участниците в образователния процес, в две групи въпроси.

     Първа – очертаващи смисъла на процеса:

 • Как работим със заобикалящата ни общност?
 • Какво изпитваме един спрямо друг в хода на общата работа?
 • Как ще направим образователната институция желано място за всекиго?
 • Как ще измерваме прогреса (успехите)?

     Втора – показващи развитието на самия процес:

 • Каква философия споделя образователната институция?
 • Какъв ще бъде приносът на всеки?
 • Каква репутация да има образователната институция?

     В този смисъл стратегията на детската градина е ориентирана към следната визия:

Образователната институция да бъде:

 • Място, където обучаемия се чувства щастлив, защитен, разбиран и подкрепян.
 • Предпочитана среда обучаемите, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
 • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.
 • Средище на хора, които обичат обучаемите и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си

   

  МИСИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ:

  Да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;
  Да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;
  Да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;
  Да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че образователната институция е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето
  Да положим основите у обучаемите за учене през целия живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качествено образование
  Да осигури равен достъп и  подкрепа за развитие и приобщаване в системата  на предучилищното образование на обучаемите като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация.
  Да осигурява качественото образование даващо възможност на обучаемите да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.