Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

"Обичам природата и аз участвам", ПУДООС

Основа цел: Оптимизиране на взаимодействието "Детска градина - дете - природна среда, чрез подобряване на съществуващите материални фактори и педагогически процес".

Проектът цели да възпита екологичната култура у децата, както и овладяване на знания и умения за опазване на околната среда и грижите за нея. По време на реализиране на проекта в различните дейности участваха деца от всички групи, учители и пом. - възпитатели, родители.

Резултати: Възпитаване у децата от най - ранна възраст на грижовно отношение към природните обекти, на любов и възхищение от красотата и чистотата.