Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

"Спорт за децата в детските градини"

Основна цел: Придобиване на умения, навици и познания за изучаваните основни и допълнителни ядра в предучилищна възраст по спортовете гимнастика и спортни игри.

Резултати: Реализирането на проекта повиши мотивацията на децата от ДГ за участие в спортни дейности, обогати спортния календар на децата в детската градина, както и създаде условия за подбор на талантливи деца от специалисти на спортния клуб. Проектът подобри условията за спорт в детската градина чрез осигуряване на спортни уреди и пособия.

Проектът стимулира двигателната, познавателната и социалната активност на децата, оказа ползотворно влияние върху формиране у тях на навици за здравословен начин на живот, на взаимопомощ и екипност в различните дейности.