Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

Позитивна мултикултурна среда - среда за активно социално приобщаване"

Основни дейности:

ДЕЙНОСТ 1."Разработване и актуализиране на стратегии, планови и аналитични документи и др. на образователните институции - партньори за работа в мултикултурна среда", в т.ч.: "Да идентифицира нуждите на детската градина от подобряване на работата в мултикултурна среда; Да участва в изготвяне на анализ на нуждите от обучение и план за провеждане на обучения за работа в мултикултурна среда на педагогическите специалисти и директор в партниращата детска градина".

ДЕЙНОСТ 2."Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна образователна среда".