Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Ихтиман
Основно меню

"Успяваме заедно"

Обща цел: Осигураване на цялостно развитие на детската личност (физическо, емоционално, социално, когнитивно и речево) чрез прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина и чрез овладяване и усъвършенстване на взаимодействието на учителите с представителите на семейната общност в детската градина.

Резултати: Разработени и приложени модели на взаимодействие между детската градина и семейната общност при постъпване на детето в първа група. Изградена семейна общност в детската градина, както и на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна интерактивна среда.